سازمان

سازمان بخش QC

تیم QC ما 21 نفر شامل مدیر، دستیار، QE، IQC، IPQC و QA دارد.

مدیر

بخش QC را مدیریت کنید

دستیار

مسئول مدیریت SOP و اسناد رویه ای

QE

*فروشندگان مواد را ممیزی می کنند
*مدیریت کیفیت مواد را تامین می کند.
* برنامه ریزی و بازرسی کیفیت SOP، SOP شامل مواد تامین کننده و تولید آداپتورهای برق dc AC.
* شکایات مشتری
* تجزیه و تحلیل گزارش کیفیت آماری

avsavw

IQC

*کنترل کیفیت مواد: کلیه مواد باید قبل از تولید توسط IQC مطابق با مشخصات و SOP IQC بازرسی شوند و فقط پس از واجد شرایط بودن قابل استفاده هستند.بازگشت بدون صلاحیت به تامین کننده

این اولین گام برای کنترل کیفیت محصول در مرحله مواد است تا از کیفیت شارژرهای آداپتور برق dc اطمینان حاصل شود.

IPQC

*کنترل کیفیت در حین تولید
در طول تولید شارژرهای آداپتور برق dc در مجموع 6 ایستگاه بازرسی کیفیت وجود دارد.
هر یک از ایستگاه های QC دارای SOP مربوطه و گزارش های بازرسی برای اطمینان از کنترل کیفیت محصولات در طول فرآیند تولید و سوابق قابل مشاهده در هر زمان است.

QA

کنترل کیفیت محصول قبل از حمل و نقل